OLYMPOS TATIL TURU
3 GECE 4 GUNDUZ ULASIM DAHIL SADECE 555 TL

3 GECE 4 GÜN ULA?IM DAH?L OLYMPOS TAT?L TURU

Çar?amba gecesi 00:30 K?z?lay Atatürk bulvar?ndan hareket

 

 

1.Gün :Gerekli molalar sonras?nda 10:30'da pansiyonumuza ula??yoruz ve odalar?m?za yerle?iyoruz. 14:00 da Olympos Antik Kent gezisi için pansiyon önünde toplan?yoruz. Antik kent gezimizden sonra Olympos Plaj?’na geçi? ve Olympos tan?t?m? sonras?nda serbest zaman. Saat 20:00 'da pansiyonumuzda ak?am yeme?imizi al?yoruz. 22:30'da Aura Club’a hareket için resepsiyon önünde bulu?ma. 23:45'de Aura Club’a giri?. Türkiye’nin gece hayat?n?n öncülerinden Aura Club’da Köpük Partisi 03:30'da Aura Club’a veda zaman? ve pansiyonumuza dönmek üzere hareket. Konaklama pansiyonumuzda.

2.Gün :Sabah kahvalt?m?z?n ard?ndan gün boyu serbest zaman. ?steyenler için Tekne Turu(Ö?len Yeme?i Dahil) Ak?am yeme?i ve konaklama pansiyonumuza var??,isteyenler için saat 21:15'de Yanarta? gezisi

3.Gün :Sabah kahvalt?m?z?n ard?ndan Gün boyu serbest zaman.  Ak?am yeme?i ve konaklama pansiyonumuzda,?steyenler için ak?am Tekne ile Mehtap turu,

4.Gün :Sabah kahvalt?m?z?n ard?ndan pansiyonumuzdan ayr?larak Ankara dönü? yolculu?una ba?l?yoruz. Gerekli molalar ve ikramlar e?li?inde e?lenceli bir yolculuk sonras? 22.30 sular?nda Ankara'ya dönüyoruz. Bir sonraki organizasyonumuzda bulu?mak üzere vedala??yoruz. 

Konaklamalar?m?z, Tatilya  Pansiyon'da yap?lacakt?r.

?ki ki?ilik Odada Ki?i Ba??..... 555 TL
Tek Ki?ilik Odada Ki?i Ba??... 700 TL
0-5 Ya? Çocuk....Ücretsiz (Araçta Koltuk Verilmez)
7-12 Ya? Çocuk....475 TL

 

TUR ÜCRET?M?ZE DAH?L OLAN H?ZMETLER 
* Lüks otobüsler ile ula??m ve araç içi ikramlar,
* 3 Gece 4 Gündüz Konaklama 
* 3 Adet sabah kahvalt?s?
* 3 Adet ak?am yeme?i
* Gün Boyu Çay,Kahve vb.S?cak ?çecek ?kramlar?
* Olympos Antik Kent gezisi
* Profesyonel rehberlik Hizmeti
* 1618 Nolu Turizm kanununa göre zorunlu seyahat sigortas?

 

EXTRA TUR ÜCRETLER?:

Tekne Turu (ö?le yeme?i dahil) 80 TL

Aura club Turu(ula??m ve giri? dahil):30 TL

Yanarta? Gezisi(ula??m ve giri? dahil)30TL

Mehtap Turu(ula??m dahil):30 TL

 

OLYMPOS   

"Olimpos (Olympos)" kelimesinin eski yunancada "ulu da?" anlam?na geldi?ine inan?lmaktad?r. Dünya üzerinde yirmiden fazla da? ve tepe bu ad? ta??maktad?r ve baz?lar?n?n yak?nlar?ndaki kasaba ve ?ehirler de bu ad? alm??t?r. Bu tepelerin en ünlüsü, Yunanistan'?n kuzey do?usunda bulunan, eski Yunan tanr?lar?n?n evi say?lan, Thessalian tepesidir. Olimpos (Olympos) Antik ?ehri ad?n?, eskiden Olimpos (Olympos) Da?? olarak bilinen Tahtal? da??ndan al?r. Tahtal? Da?? ?ehrin 10 km kuzeyinde bulunmaktad?r ve eteklerinde bugün Yanarta? ad?yla bilinen, hiç sönmeyen ate?i bar?nd?r?r. Olimpos (Olympos), antik Likya medeniyetinin en önemli ?ehirlerinden biri olmu?tur. ?ehrin temelleri eski Helenistik dönemde, MÖ. 300 civar?nda in?a edilmi?tir. Büyük ?skender'in fetihlerine ilk ba?lad??? y?llarda k?? aylar?n?, Olimpos (Olympos)'a kom?u bir liman ?ehri olan Phaselis'te geçirdi?i bilinmektedir. Olimpos (Olympos)'un tarihi kay?tlarda izine ilk defa MÖ. 78 y?l?nda, Sicilya'daki Roma Valisi Servilius Vatia'n?n zaman?n en büyük korsan? Zenicetes'i deniz sava??nda yendi?i sene rastlan?r. Gemilerini Porto Ceneviz ve Sazak'?n gizli limanlar?nda saklayarak civardaki tüm k?y? ?eridini hakimiyeti alt?na alan Zenicetes, Olimpos (Olympos)'u da kendisine kale yapm??t?r. ?ehir yeniden Roma hakimiyetine geçtikten sonra "ager publicus" (sat??a ç?kar?lm?? veya kiral?k olarak verilecek Roma mülkü) olarak ilan edilmi?tir. Korsanlar?n, Pers tanr?s? Mitras için garip kurban törenleri ve gizli ayinler düzenledikleri söylenmektedir. Mitras, o y?llarda do?u ülkelerinin birço?unda yayg?n olarak inan?lan Pers mitolojisinde saf ruh ve ???k tanr?s?d?r. MS. 43 senesinde Likya, Roma ?mparatorlu?una kat?lm??t?r. Olimpos (Olympos) ?ehrinin koruyucusu, Yunan Tanr?s? Hephaistos için festivaller düzenlenmi?tir. ?mparator Hadrianus'un MS. 130 senesinde ?ehri ziyaret etti?i de kay?tlarda yer almaktad?r. Olimpos (Olympos), Roma ?mparatorlu?u Hristiyanla?ma süreci içerisindeyken bir piskoposa ev sahipli?i yapm??t?r. 3. yüzy?ldan itibaren korsanlar?n sürekli olarak ?ehre sald?rmalar? sonucu ?ehrin nüfusu yava? yava? azalm?? ve ?ehir eski önemini kaybetmi?tir. 11. ve 12. yüzy?llarda ?ehir Cenevizliler, Venedikliler ve Rodos ?ovalyeleri taraf?ndan yeniden in?a edilmi? ve haçl? seferleri s?ras?nda ticaret liman? olarak kullan?lm??t?r. Olimpos (Olympos) ?ehri, Osmanl? Donanmas?n?n 15. yüzy?lda do?u Akdenizi hakimiyeti alt?na ald??? s?ralarda terkedilmi?tir.

Ücrete Dahil Olan Hizmetler
öğle yemeği seyahat sağlık sigortası lüks otobüslerle ulaşım ve çevre gezileri
otobüs içi ikramlar profesyonel rehberlik hizmetleri otobüste sabah kahvaltısı
açık büfe altı sabah kahvaltısı ogk tur profesyonel rehberlik lüx araçlarla ulaşım
Ücrete Dahil Olmayan Hizmetler
müze ve ören yeri girişleri tekne turu
Adınız
Soyadınız
E-Posta Adresiniz
Şehir
İletişim Telefonu
GSM
Sizi Ne Zaman Arayalım ?
İletmek İstedikleriniz
 
 
* Talebiniz bize ulaştıktan sonra müşteri temsilcilerimiz sizinle temas kuracaklardır.
* Bu form yalnızca bilgi amaçlıdır, rezervasyon yerine geçmemektedir.
Dönem
Başlangıç / Bitiş
Kişi Başı Tek Kişi 7-12 Yaş 2-7 Yaş İlave Yatak 0-2 Yaş